Francesc Savalls i l’urbanisme

Hom conta que estant un dia En Savalls a la paret de l’hort de casa Budallés, veient la carretera de Ribes a tocar de mà, va jurar que les seves tropes no farien més aquella gran marrada per anar de la carretera al Corral. Tot seguit envià a buscar l’alcalde, manant-li, sota pena de passar-lo per les armes sí no complia, que fes enderrocar immediatament la casa de la Col·lecta i procurés l’obertura complerta del Ramal. L’endemà ja es tirava la casa a terra.
Per aquest negoci, En Savalls no podia comptar aquí amb persona més adequada que el comandant militar de la Vila, el famós Don Josep Cossetti, més conegut per Don Pepe, o En Pep, com li deien els seus amics. Aquest personatge, italià de nació, era molt aficionat a la policia urbana. Manava arrebossar les façanes noves, repintar les velles, tancar setials i altres mil coses d’incumbència de 1’autoritat civil que ell s’abrogava per complert.
A la vista tenim una copia de l’ofici datat a 20 de maig de 1874 i dirigit al Párroco, manant-li «en uso de las facultades que me están conferídas por el Exmo. Sr. Marqués de Alpens» que no s’oposi de cap de les maneres a l’obertura del Ramal, que devia atravessar l’horta de la rectoria; la contesta del Párroco, dient que no hi posaria cap obstacle i demanant la deguda indemnització, i la contesta d’ En Pepe manifestant que ho troba bé i que ja ho comunicara al Sr. Marques d’Alpens (Savalls).
En sessió 7 agost de 1879, el tinent d’alcalde En Josep Raguer, fa present la conveniència de legalitzar la situació, consignant-se en acta i participant al Governador Civil l’obertura del carrer, feta per l’Autoritat militar carlista, demanant-li, demés, el poder alienar les petites parcel·les que havien restat.
D’aquest carrer la gent en deia, i en diu encara la majoria, el Ramal, per ésser un ramal de la carretera de Ribes, avui primer tros de la de Ripoll a Sant Joan. El retol portava també, Calle del Ramal.
Tomàs Raguer
Scriptorium nºII, Febrer de 1923

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest