Exaccions

Allistament i sorteig:

L’allistament es feia sobre el padró dels veïns que tinguessin en aquell moment des de divuit anys complerts fins a vint-i-cinc.

Es sortejaven els noms i els números, si sortia la papereta blanca el mosso era considerat com a excedent de cupo, en cas contrari era declarat soldat.

Exaccions* ( anteriors al sorteig):

  • Tenir una talla inferior a 1, 597 cms

  • Al·legar inutilitat pel servei, defecte físic evident o malaltia notòria.

  • El fill únic que mantingues al seu pare sexagenari.

  • El fill únic que mantingues la seva mare vídua.

  • El net únic que mantingues als seus avis pobres.

  • Aquell que tingués un germà servint a l’exèrcit.

  • Aquells que haguessin presentat un substitut.

  • Aquells que redimissin el temps de servei per diners.

*Exacció: Acció d’exigir impostos, tributs, multes; l’efecte. Cobrament injust per abús de poder.

L’exacció en metàl·lic era estimada en uns 6000 rals (300 duros) a ingressar en el “Banco Español de San Fernando”, a la Caixa General de Dipòsits de Madrid o a les tresoreries de la Hisenda pública de les diferents províncies, i aquest diner, teòricament, anava destinat a contractar substituts.

Si fallaven les formes d’escapolir-se per no ser declarat soldat, només quedaven quatre opcions: enviar algú al teu lloc, redimir amb diners, ser pròfug, o anar-hi.

Model d’exacció per substitut:

COMISIÓN PROVINCIAL

DE

GERONA

Sección 3ª

Reemplazos

Núm…..

La Comisión Provincial en sesión del día 13 del actual ha aprobado el expediente que para su admisión en caja presentó el mozo Onofre Mercadell Bibiloni como sustituto de Antonio Solanich Casals quinto nº2 de ….. edad por el cupo de ese pueblo de……………. en el 2º reemplazo de 1879 por haber resultado legítimos los documentos presentados.

Y lo participa à V. para su conocimiento y el del interesado á los efectos consiguientes.

Dios guarde á V. muchos años.

Gerona 17 de Marzo de 1879

El Vice-Presidente,

Alejandro Rovira

signatura

P.A.D.L.C.

El secretario sustto.

Jaime Brumet y Roig

signatura

Sr. Alcalde Ripoll

Arxiu Comarcal del Ripollès

La campana de Gracia 16 Juliol 1898

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Deixa un comentari